CSOK (Családi otthonteremtési kedvezmény) igényléshez szükséges dokumentumok listája

A személyi feltételek vizsgálatához

 1. Az igénylők érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 2. Gyermek adóigazolványa, személyazonosító igazolványa vagy útlevele, és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. (Megelőlegezett kedvezmény esetén a gyermek megszületését születési anyakönyvi kivonattal, adóigazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolni)
 3. Házassági anyakönyvi kivonat (házastársak esetén)
 4. A közös háztartás fennállását, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat.
 5. Elvált szülők kiskorú gyermeke esetén a gyermek elhelyezését igazoló jogerős bírósági határozat
 6. Örökbefogadás esetén a gyámhatóság engedélyező határozata
 7. Felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott továbbtanulásról (20. életévét betöltött, de 25 évnél fiatalabb eltartott gyermek utáni kedvezmény igénylése esetén)
 8. A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán fennállói tanulói jogviszony igazolására a középfokú intézmény által kiállított igazolás vagy érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat
 9. Orvos szakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról (20. életévét betöltött megváltozott munkaképességű gyermek utáni kedvezmény igénylése esetén)
 10. Magzat után igényelt kedvezmény esetén: várandósgondozási könyv a várandósság betöltött 24. hetének igazolására.
 11. A gyermek halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirat
 12. Az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalnak 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy az igénylő legalább 180 napja – három vagy több gyermekes új lakást építők vagy vásárlók kiemelt támogatási összege esetén 2 éve – folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. (Házastársak/élettársak esetén elegendő legalább az egyik félre vonatkozó igazolása benyújtása, külföldön munkát vállaló esetén az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges) Ápolási díj megállapítása esetén a fentiek helyett a fővárosi, megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges.
 13. Adóhatóság 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolása arról, hogy az igénylőknek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. Az igazolás benyújtása nem szükséges, ha az igénylők szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.
 14. Megelőlegező kedvezmény igénybevétele esetén a Kormányhivatal igazolása arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásról szóló jogszabályok alapján az igénylők lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkeznek. (Illetékes: a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala)
 15. Használt lakáscél esetén az igénylők által az elmúlt 5 éven belül értékesített lakásának (tulajdoni hányadának) adásvételi szerződése, valamint az eladási árat csökkentő tételek* igazolására szolgáló dokumentumok. (*A 17/2016. (II. 10.) Korm. rend 18. §-ában (felsorolt esetek)
 16. Használt lakáscél esetén a kedvezménnyel nem érintett azon lakóingatlan tulajdoni lapja, amely az igénylők tulajdonában van, de a 17/2016. (II. 10.) Korm. rend. 14. § (1) e) pontjában felsorolt feltételeknek megfelel.
 17. Érvényes hatósági bizonyítvány (Erkölcsi bizonyítvány) a büntetlen előéletről  (A hatósági bizonyítvány 90 napos érvényességi határidején belül).

A kedvezménnyel érintett lakás vonatkozásában

 1. 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat
 2. Földhivatali helyszínrajz – Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén)- eredeti példány (90 napnál nem régebbi)
 3. Címigazoló dokumentum (ha a tulajdoni lapon nincs utca, házszám feltüntetve, vagy az eltér a ténylegestől)
 4. Közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződés (több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő lakás esetében)

Lakásvásárlás esetén

 1. Adásvételi szerződés (az igénylő tulajdonjoga legalább széljegyen igazolandó) (120 napnál nem régebbi)
 2. Méretezett alaprajz
 3. Új lakás vásárlása esetén 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a használatbavétel időpontjáról (Értékesítési célra épülő új lakás esetében a felsorolt dokumentumok benyújtása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.


Építés, bővítés esetén

 1. Jogerõs építési engedély és módosításai vagy az építésügyi hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént (Építés esetén 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott engedély vagy az igazolás az egyszerű bejelentésről a kedvezményre való jogosultság feltétele) Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység igazolása az alábbi dokumentumokkal történik:
 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatával és az annak mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval,
 • az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
 • az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
 • az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal.
 1.  Költségvetés (nettó érték + ÁFA megbontásban)
 2. Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás (építés, bővítés esetén, ha szükséges)
 3. Épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése és továbbépítése esetén a vételár 70 %-a erejéig az előző építtető nevére, – vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlák.

Nem magyar állampolgár esetén

 1. Nem magyar állampolgár esetén a három hónapot meghaladó tartózkodási jog igazolására: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek bemutatásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 2. Nem magyar állampolgár esetén igazolás az igénylő jogállásáról: A bevándorolt jogállás igazolására bevándorlási engedély, a letelepedett jogállás igazolására letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, a menekült jogállás igazolására az azt tanúsító személyazonosító igazolvány, az oltalmazott jogállás igazolására az azt tanúsító személyazonosító igazolvány, a hontalan jogállás igazolására a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás.

Fontos! a felsoroltakon túl további dokumentumok benyújtása is szükségessé válhat.